DC Yhdistys ry. - DC Association
Suomeksi

DC-yhdistys ry:n säännöt

Avaa pdf-tiedostona

 

Voimassa olevat säännöt: 13.04.2023 12:54:49

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on DC-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

DC-yhdistys on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea toimintaa, joka tähtää DC-3-tyyppisen lentokaluston ja sen ylläpitämiseksi, korjaamiseksi ja lentämiseksi tarvittavan tiedon, taidon ja materiaalin säilymiseen Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, retkiä, valistus- ja huvitilaisuuksia ja näyttelyjä sekä levittää toimintaansa liittyviä julkaisuja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja keräyksiä.

 1. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli jäsen on menettelyllään aiheuttanut yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavaa yhdistykseen kohdistuvaa vahinkoa tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jos jäsen ei ole kahtena peräkkäisenä vuotena suorittanut jäsenmaksuaan, katsotaan jäsen eronneeksi yhdistyksestä. Jäsenoikeudet palautuvat ilman eri hakemusta kaikkien maksamattomien jäsenmaksujen suorittamisella.

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Yksityisen kannattavan jäsenen jäsenmaksu on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta ja yhteisömuotoisen kannattavan jäsenen jäsenmaksu on varsinaisen jäsenen jäsenmaksu viisinkertaisena.

 1. Retkille osallistuminen

Yhdistyksen järjestämälle retkelle yhdistyksen jäsen voi osallistua vain maksettuaan tapahtumavuoden erääntyneen jäsenmaksun.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Puheenjohtajaksi valittavalta vaaditaan hallituksen jäsenyys vähintään yhtenä toimikautena. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, sekä huolehtii muiden tarpeellisten toimihenkilöiden hankinnan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen jäsenen vaatimuksesta tulee puheenjohtajan kutsua hallitus koolle seitsemän vuorokauden sisällä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

 1. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä laajalevikkisessä sanomalehdessä.

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Dc-yhdistyksen logo

DC Yhdistys ry.

Y-tunnus: 2003383-8
Yhdistysrekisteri: 148.462
IBAN: FI32 2001 1800 3885 17

Malmin lentoasema
00700 Helsinki
Finland

puh: +358 50 566 6346  (ei viestejä)
email:  info@dc-ry.fi

Scroll to Top