DC-yhdistys ry, lentojen ehdot

Lennoille voivat osallistua yhdistyksen jäsenet.

Koska DC-yhdistys ei ole kaupallinen operaattori, se ei korvaa lentojen peruuntumista millään tavalla.
Tämä koskee myös lentoa, joka keskeytyy esimerkiksi teknisen vian takia kesken matkan.
Yhdistys palauttaa lennon lentämättä jääneen osan hinnan.
Lennolle osallistuvan on varauduttava keskeytymistilanteessa palaamaan matkalta omin varoin.

Lennolle osallistuvan vakuutusturvana onnettomuustapauksessa on vakuutus, jonka korvaussumma matkustaja-, matkatavara-
ja muista vahingoista on säädöksen (EC) no 785/2004 artiklojen 6 ja 7 mukainen.

DC-yhdistyksen lentotoiminta ei ole kaupallista lentotoimintaa eikä näin ollen täytä yhtä vaativia turvallisuuskriteerejä
ohjaajien, lentokaluston, huoltotoiminnan ja operoinnin osalta kuin kaupallisessa lentotoiminnassa edellytetään.
 

DC Association, Flight conditions


Only members of the Association are entitled to take part on flights.

Not being a commercial operator the DC Association will pay no compensation for cancelled flights.
This also applies to flights interrupted en route for example by technical faults.
The Association will repay the price of the leg of flight not operated.
The participants on flights are expected to be prepared to return at their own cost in case of an interrupted flight.

In case of an accident the members on flights are insured by a insurance covering damage to passengers, luggage and third parties according to Articles 6 and 7 of Regulation (EC) no 785/2004.

DC Association has no commercial operations and therefore does not satisfy all safety, pilot, maintenance and operational standards as commercial operators.
 

DC Association, villkoren för flyg

Endast medlemmar i DC-föreningen kan delta i flygningar.

Eftersom DC-föreningen inte driver kommersiell trafik, ersätts inte ett inställt flyg på något sätt.

Detta gäller även för flygning, som avbryts till exempel på grund av tekniskt fel under resan.
Föreningen returnerar priset på delen av flyget, som inte kunde flygas.
Deltagare i en flygning antas vara redo att själv bekosta sin returresa på grund av ett avbrutet flyg.

I ett flygolycksfall är deltagarna i flyget försäkrade.
Passagerare, bagage och andra skador ersätts enligt förordning (EG) nr 785/2004 artiklarna 6 och 7.

DC-föreningen har inte kommersiell verksamhet och uppfyller inte därför samma krävande säkerhetskriterier som inom den kommersiella flygtrafiken gällande piloter, flotta, tekniskt underhåll och operativ verksamhet.